Euroopa Liit, Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatud projektidProjekti nimi: Laste ja töötajate arengust lähtuva kasvu- ja töökeskkonna, koostöise õpikultuuri kujundamine.

Rakendusüksus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Projekti eesmärk: tingimuste loomine koostöise organisatsioonikultuuri arenguks ning õpetajate võimestamiseks vastutada iga lapse individuaalsuse toetamise, muudatuste juhtimise, koostöiste suhete ja enesearengu eest. Projekt toetab organisatsioonis individuaalsete tõlgenduste jagamist ja ühiselt loodud arusaamade põhjal õppivaks organisatsiooniks kujunemist.

Projekti tulemused: täienduskoolitusprogrammis osalejad on :
  • teadvustanud enda rolli lapsest lähtuva kasvukeskkonna kujundamisel nii rühmas kui ka kogu organisatsiooni tasandil;
  • analüüsinud enda tegevust laste arengust lähtuva tegevuskultuuri kujundamisel nii rühma kui organisatsiooni tasandil;
  • reflekteerinud enda õppe- ja kasvatustegevust ning selle tulemusel koostanud enesearenduskava;
  • analüüsinud, kuidas koostöös huvipooltega (lapsed, lapsevanemad, kolleegid, juhtkond, kogukonna liikmed jt) luua lahendusi õpi- ja ja suhtluskultuuri kujundamiseks;
  • teadvustanud, et õpetaja on professionaal, kes loob, hoiab ja juhib suhteid laste, nende vanemate, kolleegide ja erinevate huvigruppidega;
  • õppinud märkama ja juhtima oma mõtlemisharjumusi ning nendest tulenevat käitumist;
  • õppinud tundma aktiivse kuulamise tehnikaid ning praktilisi meetodeid arutelude juhtimiseks;
  • suurendanud usaldust kaheksa maja kolleegide vahel ning tajuvad tugevamalt organisatsiooni ühiseid eesmärke.
Projekti tegevused: Projekti raames osaleb 44 MLA Viimsi Lasteaiad töötajat täiendusõppeprogrammis, mis on välja töötatud koostöös Tartu Ülikooli spetsialistidega ning lähtub asutuse õppe-kasvatustöö- ja personaliarenduse vajadustest.

Projekti elluviimise aeg: 01.02.2021-01.09.2022
Eraldatud toetus: 9800 €


Projekti nimi: „Koostööle orienteeritud sisekultuuri kujundamine ja juhtmeeskonna tugevdamine MLA Viimsi Lasteaedades“.

Rakendusüksus: Riigi Tugiteenuste Keskus
Tegevused: 
Projekti raames toimub asutuse juhtmeeskonna liikmetele kahepäevane õpiüritus, mille jooksul keskendutakse organisatsiooni kui terviku eesmärkide ja tulemuste saavutamisele. Projekti tegevuste toel suurendatakse asutuse juhtkonna liikmete ja õpetajate esindajate valmisolekut meeskonnatööks ja strateegiliste plaanide elluviimiseks. Projekti tegevused võimaldavad osalejatel ametialaselt areneda, analüüsida, kuidas tööd paremini korraldada ja kasutada väärtuslikku ajaressurssi tõhusalt.

Tulemused:

Projekti raames läbiviidud koolitusprogrammi tulemusena on juhtkonna liikmed ja õpetajate esindajad :
•õppinud märkama ja juhtima isiklikke mõtlemisharjumusi ja hoiakuid töö suhtes ning nendest tulenevat käitumist ja tulemusi;
•õppinud iseennast lähemalt tundma ning seeläbi eneses rohkem sisemist motivatsiooni leidma;
•õppinud mõistma kolleegide mõttemustreid ning suurendanud usaldust ja ühtsustunnet meeskonna liikmete vahel;
• teadvustanud enda rolli ja vastutust asutuse eesmärkide saavutamisel;
• võimelised paremini konflikte ette nägema, neid ennetama ning vajadusel neid edukalt lahendama;
• analüüsinud, kuidas üksteist paremini toetada ning on avatud koostööks; on teadvustanud meeskonna sügavamat tähendust;
•õppinud nägema meeskonna peidetud ressursse.

Eraldatud toetus: 4346.00€
Projekt lõpp: 30.september 2020Projekt „Mõttemustrite murdmine“ 

Eesmärk: Projekti eesmärgiks on toetada juhtkonna liikmete ning tegutsevate arendusmeeskondade eestvedajate ühist õppimisprotsessi organisatsiooni tegevuste analüüsimisel, arenguplaanide väljatöötamisel ja olulistele probleemidele lahenduste leidmisel.

Tegevused: Tartu Maarja Kooli külastus. Koolitus-töötoa läbiviimine OÜ Ideemäng ajurünnakustuudios.

Tulemused: Projekti raames läbiviidava koolitusprogrammi tulemusel on laiendatud juhtkonna liikmed:
·       tutvunud hariduslike erivajadustega laste toetamise ja meeskonnatöö korraldusega Tartu Maarja Kooli näitel;
·       analüüsinud ja hinnanud senist kogemust MLA Viimsi Lasteaiad eesmärkide elluviimisel ja õpikeskkonna kujundamisel;
·       teinud järeldused senistest kogemustest;
·       analüüsinud, milline võiks organisatsioon MLA Viimsi Lasteaiad olla 5 aasta pärast;
·       kaardistanud olulisemad väljakutsed, seniste kogemuste parandamise võimalused;
·       kokku leppinud võimalikud muudatused ja tegevuspõhimõtted
·       koostanud tegevuskava muudatuste elluviimiseks ja organisatsiooni arengu juhtimiseks
·       loonud sisendi asutuse arengukavale aastateks 2020-2023

Sihtrühm: MLA Lasteaiad laiendatud juhtkonna liikmed.
Toetuse kogusumma: 3000€