Erasmus+ programmi poolt rahastatud projektid


       

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Projekti nimi: „Viimsi Lasteaednike õpiränne“.

Rahastaja: Erasmus+ programm ( http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus)

Eesmärk:

1. Luua tingimused töötajate teadmiste laiendamiseks Euroopa kultuurilisest ja keelelisest mitmekesisusest ning selle väärtusest.

 2. Luua tingimused kultuuridevaheliseks õppimiseks, koostöö ja arengukeskse tegevuskultuuri toetamiseks.


Tegevused:
Projekti raames lähetatakse 2 õpetajat ja õppejuht töövarjuks kolme erinevasse lasteasutusse Itaalias ja Hispaanias ning üks õpetaja täienduskoolituskursusele Kreekas, mis keskendub sotsiaal-emotsionaalsete oskuste kujundamisele. Kokku toimub 4 õpirännet.

Tulemused: 

 Rahvusvaheline koostöö toob õpetajate igapäevatöösse kaasa uusi ja loovaid lähenemisi, soodustab erinevate metoodikate kombineerimist ja rakendamist.

Projekti partnerid:

HumaCapiAct (Põhja-Itaalia), OMEP ELLADOS (Kreeka), ACROSS EUROPE ACADEMY (Itaalia), CEIP BONAVISTA (Hispaania).

Projekti elluviimise aeg: detsember 2020-aprill 2022

Eraldatud toetus: 7900 €
Projekt „Lapsest lähtuva õpikeskkonna mitmekesistamine läbi täienduskoolituse Euroopas“.

Rahastaja: Erasmus+ programm

Eesmärk:

Pedagoogilise personali erialaste teadmiste täiendamine erinevate pedagoogiliste lähenemisviiside ja metoodikate rakendamisest, nende kombineerimisest lapsest lähtuva õpikeskkonna kujundamisel lasteaias.

Tegevused:

Projekti raames on 5 MLA Viimsi Lasteaia töötajat osalenud täienduskoolituskursustel Hispaanias, Itaalias, Tšehhi Vabariigis ning Sloveenias.

Tulemused: Rahvusvaheline koostöö toob õpetajate igapäevatöösse kaasa uusi ja loovaid lähenemisi, soodustab erinevate metoodikate kombineerimist ja rakendamist. Täienduskursustel käsitletud teemad toetavad lasteaia õppekava eesmärkide elluviimist.

Projekti raames on osaletud alljärgnevatel rahvusvahelistel kursustel:

"Outdoor education for children with special needs" (Tšehhi Vabariik, Tynec nad Labem).
"Game based learning" (Hispaania, Barcelona).
"Motivation+" (Hispaania, Seville).
"The child first: Montessori, Reggio Emilia System and contemporary approaches to pre-school education" (Itaalia, Firenze).
"Science for Primary School Children: When Complicated Becomes Fun and Easily Understandable" (Sloveenia, Ljubljana)

Projekti elluviimise aeg:

01.08.2017-31.07.2019
Eraldatud toetus: 10 101€


Projekt: TRAECE-Training, Networking and Mobility in Early Childhood Education and Care

KA2 - Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices
Rahastaja: Erasmus+ programm
Projekti koduleht
Infoleht


Tegevused:   Saksamaa, Hispaania, Hollandi, Itaalia ja Eesti koolieelsete lasteasutuste töötajate kutsestandardite võrdlus ning ühisosa kaardistamine; koostööseminaridel osalemine, tutvumine koolieelsete lasteasutustega ja
õppeasutustega, kus õpetatakse alushariduse spetsialiste. 
Tulemused: Valmib ühtne praktikantide hindamise alusdokument (maatriks), mis on valminud projektis osalevate riikide (Hispaania, Eesti, Saksamaa, Holland ja Itaalia) haridussüsteemide ja lasteasutustes töötavate spetsialistide kutsestandardite analüüsi tulemusel.
Projekti koordinaator: European Agency for Vocational Education and Training of the Cologne Government Regional Office ( EU-Geschäftsstelle Bezirksregierung Köln)
Eraldatud toetus: 11.917€Projekt „Sotsiaalsete oskuste arengu toetamine: Samm-sammult õppeprogramm rahvusvahelises kontekstis“

Rahastaja: Erasmus+ programm

Eesmärk:

Tutvumine Samm-sammult õppeprogrammi rakendamisega Rootsi, Slovakkia, Islandi ja Saksamaa lasteaedades, pedagoogide ametialane areng, rahvusvahelise koostöö edendamine.

Projekti partnerid:

Gislason&Löwenborg AB (Rootsi); OZ Profkreatis (Slovakkia); Akrasel (Island); Internationale Kindertageseinrichtung (Saksamaa).

Tegevused:

Projekti raames on 10 MLA Viimsi Lasteaiad töötajat saanud võimaluse viibida töövarjuna Saksamaa, Rootsi, Slovakkia ja Islandi lasteaedades. Projekti põhirõhk oli suunatud kogemuste vahetusele partnerriikide kolleegidega- toimusid arutelud, vestlusringid, tegevuste vaatlused, võrreldi erinevate riikide õppekorraldust.

Tulemused:

Projekti raames toimunud õpiränded on olnud õpetajatele heaks võimaluseks täiendada teadmisi sotsiaalsete oskuste õpetamiseks ja laste koolivalmiduse toetamiseks.

Projekti elluviimise aeg: 31.12.2016- 30.12.2018

Eraldatud toetus: 14 560,00 eur