Hoolekogu tegutsemise kord

1. HOOLEKOGU ÜLESANNE 

1.1. MLA Viimsi Lasteaiad hoolekogu (edaspidi lasteaia hoolekogu) on lasteaia juures alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on järgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteaia personaliga.
1.2. Hoolekogu juhindub oma tegevuses koolieelse lasteasutuse seadusest, Viimsi vallavalitsuse otsustest, lasteaia põhimäärusest ning kõesolevast tegutsemise protseduurist.

2. HOOLEKOGU KOOSSEIS

2.1. Hoolekogu koosseisu kuuluvad vallavalitsuse, lastevanemate ja lasteaia  õpetajate esindajad ning võivad kuuluda lasteaeda toetavad isikud.
2.2. Viimsi Lasteaiad iga maja kõikide rühmade lapsevanemad valivad lasteaia õppeaasta alguses maja hoolekogu koosseisu oma esindaja. Rühma esindajal võib olla ka asendusliige.
2.3. Maja hoolekogu valib iga õppeaasta alguses üldhoolekogu koosseisu oma esindaja ja esindaja asendusliikme.
2.4. Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.
2.5. Juhataja esitab majade hoolekogude ja üldhoolekogu koosseisu vallavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.
2.6. Lisaks lastevanematele nimetab vallavalitsus  üldhoolekogu koosseisu ühe isiku, kes jälgib lasteaia tegevuse vastavust valla huvidele.
2.7. Maja hoolekogu esindab üldhoolekogu koosolekul maja poolt valitud esimees, kes teeb ettepanekuid lasteaia heaolu parandamiseks ning probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks.
2.8. Maja- ja üldhoolekogu liikme isikliku sooviavalduse alusel võib liikme ennetähtaegselt hoolekogu kohustuste täitmisest vabastada.

3. HOOLEKOGU ÕIGUSED JA LIIKMETE VASTUTUS

3.1. Hoolekogu kuulab ära juhataja aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
3.2. annab juhatajale ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
3.3. teeb juhatajale ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
3.4. osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi töös;
3.5. otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
3.6. kinnitab laste arvu rühmas;
3.7. otsustab teisi koolieelse lasteasutuse seaduse või vallavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.
3.8. hoolekogul on õigus saada lasteaia juhatajalt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.
3.9. hoolekogu teeb ettepanekuid:
3.9.1. lasteaia õppekava heakskiitmise kohta;
3.9.2. vallavalitsusele lasteaia aastaringse või hooajalise tegutsemise kohta;
3.9.3. vallavalitsusele lasteaia päevase lahtioleku aja kohta.

4. HOOLEKOGU KOOSOLEKUTE LÄBIVIIMINE

4.1. Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub kuus korda õppeaastas, kuid mitte vähem kui üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või lasteaia juhataja ettepanekul.
4.2. Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees või lasteaia juhataja.
4.3. Koosoleku toimumise aeg ja päevakord teatatakse hoolekogu liikmetele kirjalikult vähemalt üks nädal enne koosoleku toimumist.
4.4. Hoolekogu erakorralise koosoleku võib kokku kutsuda vähemalt kolme hoolekogu liikme, lasteaia juhataja või vallavalitsuse ettepanekul.
4.5. Erakorralise koosoleku toimumisest informeeritakse kirjalikult kõiki liikmeid vähemalt kolm päeva enne koosoleku toimumist.
4.6. Hoolekogu koosolekust võivad osa võtta hoolekogusse mittekuuluvad isikud hoolekogu esimehe loal.
4.7. Hoolekogu liige on kohustatud teatama oma puudumisest (võimalusel asendab asendusliige).
4.8. Hoolekogu koosolekuid juhatab hoolekogu esimees.
4.9. Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Hoolekogu koosoleku protokollid koos muude hoolekogu töösse puutuvate materjalidega säilitatakse lasteaias ühistel alustel lasteaia muude dokumentidega.
4.10. Hoolekogu koosolekutel arutamisele tulevate küsimuste ettevalmistamist ning asjakohaste materjalide eelnevat tutvustamist hoolekogu liikmetele korraldab hoolekogu esimees või tema asetäitja.
4.11. Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul on esindatud pooled hoolekogu liikmetest.

5. HOOLEKOGU OTSUSED JA NENDE TAITMINE

5.1. Hoolekogu otsused võetakse vastu üldjuhul avalikul hääletamisel, kuid võib korraldada ka salajase hääletamise.
5.2. Hoolekogu otsus võetakse vastu lihthäälteenamusega. Poolt- ja vastuhäälte ühtlasel jagunemisel on otsustavaks hoolekogu esimehe hääl.
5.3. Hoolekogu otsusega mittenõustumisel on huvitatud isikul õigus pöörduda avaldusega lasteaia õppe-kasvatustegevuse üle riiklikku järelvalvet teostava ametniku poole viie tööpäeva jooksul arvates otsuse vastuvõtmisest.
5.4. Hoolekogu otsuste täitmist korraldab lasteaia juhataja koostöös hoolekogu, lasteaia pedagoogide ja teenindava personaliga ning lasteaia pidajaga ja/või haldajaga.
5.5. Hoolekogu poolt vastu võetud otsused on avalikud ning asjast huvitatud isikul on õigus nendega lasteaias tutvuda.

6. ARUANDLUS

6.1. Lasteaia juhtkond esitab hoolekogule ja vallvalitsusele aruande ehk raporti allüksuste õppe- ja kasvatustööst ning majandamisest iga lasteaia-aasta kohta.
6.2. Hoolekogu töö aruande esitab hoolekogu esimees üks kord aastas.