KINNITATUD

MLA Viimsi Lasteaiad direktori 

     14. 05.2015.a käskkirjaga  nr 4

 MLA VIIMSI LASTEAIAD KODUKORD

Käesoleva kodukorra koostamise aluseks on 5. novembril 2014 kinnitatud koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse § 9², sotsiaalministri 24. septembril 2010 määrusega nr 61 kinnitatud „Tervisekaitsenõuded koolieelses tervise edendamisele ja päevakavale“ § 9, 12, 13 ja 14.

1. Üldinfo

1.1 Info vahetamine: igal rühmal on oma telefon ja meiliaadress, lasteaial on koduleht aadressil   www.viimsilasteaiad.ee

 Rühmade riietusruumides on infostendid millega palume regulaarselt tutvuda.

1.2 Igal päevamomendil lapse perega ühenduse saamiseks on vajalikud teie pere kontaktandmed. Kui teie kontaktandmed (telefoni number, e-posti aadress) muutuvad, siis teavitage sellest rühma õpetajat koheselt.

1.3 Vastavalt Töölepingu seadusele lühendatakse lasteaia lahtiolekuaega uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelneval tööpäeval kolme tunni võrra.

1.4 Lasteaed on suletud nädalavahetustel ja riiklikel pühadel.

 

2. Saabumine ja lahkumine

2.1 Laps tuleb hommikul lasteaeda puhanult, puhtalt riides ja saatjaga (lapsevanem, hoidja), kes annab lapse isiklikult üle rühmapersonalile.

2.2 Juhul kui laps (kehtib vaid koolieelikute kohta) saabub hommikul või lahkub õhtul ilma täiskasvanud saatjata, peab lapsevanem esitama rühmaõpetajale sellekohase avalduse. Kord nädalas peab lapsevanem tulema rühma, et huvi tunda lapse tegemiste vastu.

2.3 Lasteaed on avatud 7.00-19.00

Laps ja saatja sisenevad lasteaeda ning lahkuvad lasteaiast oma rühma uksest (väljaarvatud valverühma tööaeg).

Kell 7.00-8.00 ning 18.00-19.00 töötab valverühm ning siis sisenetakse ja väljutakse valverühmaks ettenähtud ruumi uksest.

2.4 Lasteaia siseruumides ei käida välisjalanõudes.

2.5 Lapse puudumisest tuleb teavitada rühma õpetajat hiljemalt 9.00-ks e-posti või telefoni teel. Teatamata jätmisel arvatakse laps sööjate nimekirja.

2.6 Päeva lõpus, aga ka muul ajal, nii rühmas kui ka õuealal olles, teavitatakse rühmapersonali lapse lasteaiast lahkumisest.

2.7 Ärge kunagi lahkuge lapsega lasteaiast rühmapersonaliga kontakti võtmata!

2.8 Lapsevanem ei saa nõuda lapse jätmist tuppa - kõik lapsed käivad õues päevakavas ettenähtud ajavahemikel.

2.9 Juhul kui lapsevanem otsustab lapsega lasteaia õuealale mängima jääda loetakse laps lapsevanemale üleantuks.

2.10         Lasteaia sulgemise ajaks, so 19.00-ks, peavad kõik lapsed olema lasteaiast lahkunud.

2.11         Kui lapsele ei ole järgi tuldud lasteaia sulgemise ajaks, siis esmalt teavitatakse ankeetandmetes olevaid kontakte. Juhul kui lapsevanemaga ei saada ühendust teavitatakse politseid.

2.12         Kui lapsele järele tulnud isik on lasteaia personali hinnangul seisundis, mis võib last ohustada, võib temale lapse usaldamisest keelduda ja informeerida olukorrast teist lapsevanemat, ankeetandmetes märgitud kontaktisikuid ja/või politseid.

2.13         Õpetaja annab lapse alaealisele õele või vennale üle vaid lapsevanema vastava kirjaliku avalduse alusel.

2.14         Personal on kohustatud andma teavet valla- või linnavalitsuse ametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö või lastekaitseküsimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver. (KELS § 20 lg 3; Eesti Vabariigi lastekaitse seadus § 31 p 2).

2.15         Kõik lasteaia territooriumile sisenejad ja territooriumilt lahkujad sulgevad enda järel aiavärava ja panevad selle riivi.

 

3. Õppe- ja kasvatustöö

3.1 Lasteasutus toetab lapse perekonda, soodustades lapse kasvamist ja arenemist ning tema individuaalsuse arvestamist (Koolieelse lasteasutuse seadus § 1 lg 2).

3.2 Lapse koolivalmidus on lapse, pere ja lasteaia koostöö tulemus.

3.3 Lasteaia personal, lapsevanemad, lapsed ning lasteaeda külastavad isikud peavad vastastikku käituma lugupidavalt, vastavalt üldtunnustatud hea käitumise tavadele.

3.4 Soovitatav on laps tuua lasteaeda hommikusöögiks, kuid kindlasti hiljemalt  õppe- ja kasvatustegevuste alguseks. Hilisema saabumise korral ei saa lasteaed võtta vastutust õppekavas ettenähtud kooliks ettevalmistuse nõuete täitmise eest.

3.5 Lapsevanemal on õigus küsida rühmapersonalilt infot lapse igapäevaste tegevuste ja kordaminekute kohta ning saada informatsiooni oma lapse arengu kohta lasteaia logopeedilt, psühholoogilt, tervishoiutöötajalt ning sotsiaalpedagoogilt, (kui on toimunud tugiisikute poolne lapse arengu jälgimine).

3.6 Lasteaed toetab laste eakohaste üldoskuste arendamist (sh. riietumine, söömine, lauakatmine, tualeti kasutamine jne.)

3.7 Lasteaias kehtib söömiskordadel “kolme ampsu” reegel. Last lasteaias sööma ei sunnita.

3.8 Lasteaeda võib kaasa tuua isiklikke mänguasju ja jalgrattaid, kuid lasteaia personal ei vastuta nende kadumise või katkimineku eest. Oma mänguasjade kaasa võtmisel kehtib põhimõte: “Ma ei ole kade ja luban ka teistel oma mänguasjadega mängida”.

3.9 Jalgratta kaasavõtmisel lasteaeda on kohustuslik kiiver.

 

4. Huviringid

4.1 Lasteaia personal (sh. rühmapersonal) ei vii lapsi erinevatesse huviringidesse ega too neid sealt tagasi. See toimub vanema ja huviringi kokkuleppest lähtuvalt.

4.2 Kui laps käib lasteaia huviringides ilma lapsevanemata (ringijuhid võtavad rühmast ja toovad tagasi rühma), kirjutab lapsevanem rühmapersonalile sellekohase avalduse ja vastutab ise lapse huviringi jõudmise ning sealt õpetajani naasmise eest (ka rühma õus viibimise ajal).

 

5. Lapse haigestumine

5.1 Rühmaõpetajal on õigus mitte vastu võtta last, kellel on silmnähtavad haigustunnused (lööve, palavik, silmapõletik, nohu, köha jms.). Lasteaeda on keelatud lapse tarbeks kaasa anda ravimeid, välja arvatud krooniliste haiguste ravimid.

5.2 Lasteaias päeva jooksul haigestunud lapsest teavitatakse koheselt lapsevanemat. Haigestunud lapse peab lapsevanem esimesel võimalusel lasteaiast ära viima.

5.3 Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub õpetaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapsevanemaga. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmaabi.

5.4 Lapse haigestumisest või puudumisest muudel põhjustel teavitab lapsevanem koheselt rühmapersonali. Nakkushaiguse korral teatab ka diagnoosi, et lasteaed saaks teavitada teisi vanemaid (teatud haiguste puhul kehtib rühmas karantiiniperiood).

5.5 Lapsevanem teavitab lasteaia personali, kui laps vajab teatud põhjustel erilist hoolt või tähelepanu. Samuti siis, kui lapsel on erivajadusega seoses arstipoolsed soovitused.

5.6 Toidutalumatuse või allergia korral koostatakse arsti tõendi alusel lapsele erimenüü.

 

6. Lapse riietus lasteaias

6.1 Lapsevanem peab tagama, et lapsel on  vahetusjalatsid, paberist salvrätikud, kamm, puhas vahetuspesu, sportlik riietus liikumistegevusteks ning soovi korral magamisriided.

6.2 Lapsevanem märgistab lapse riided.

6.3 Lapsel peaks olema lasteaias ilmale sobilik, kergesti selga pandav ja lihtsate kinnitustega õueriietus (õues käiakse iga ilmaga), mille määrdumise korral ei pea laps muretsema. Peakate on vajalik ka suveperioodil.

 
7. Lasteaiamaks


7.1 Lapsevanem on kohustatud igakuiselt tasuma lasteaiamaksu vastavalt esitatud arvele.

 

8. Kodukorrast kinnipidamine

 

8.1 Käesolev kodukord on täitmiseks kõigile MLA Viimsi Lasteaiad töötajatele, lastevanematele, lastele ning lasteaeda külastavatele isikutele.

 

 

9. Kodukorra kinnitamine, muutmine ja täiendamine

9.1 Kodukorra kinnitab lasteaia direktor, kuulates ära hoolekogu ja pedagoogilise nõukogu arvamuse.

9.2 Ettepanekuid kodukorra muutmiseks võivad teha lapsevanemad, pedagoogid ja vallavalitsuse esindajad.

 

 

Meie lasteaia edukuse võti seisneb lapse, lapsevanema ja lasteaia personali koostöös. Ootame teid lasteaias toimuvatele üritustele, pidudele, näitustele ja talgutele. Samuti olete teretulnud lapse arenguvestlusele, sest üksnes koostöös saame tagada lapse arengu jälgimise ning ettevalmistuse kooliks.

 

 

 

Olen tutvunud       ………………………………..

                                lapsevanema nimi ja allkiri