KINNITATUD:
MLA Viimsi Lasteaiad direktori
30.03.2020 a käskkirjaga nr: A-8/8


MLA VIIMSI LASTEAIAD KODUKORD


Käesoleva kodukorra koostamise aluseks on 5. novembril 2014 kinnitatud koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse § 9², sotsiaalministri 24. septembril 2010 määrusega nr 61 kinnitatud „Tervisekaitsenõuded koolieelses tervise edendamisele ja päevakavale“ § 9, 12, 13 ja 14.


1. Üldinfo
1.1 Info vahetamiseks on igal rühmal oma telefon ja meiliaadress, lasteaial on koduleht www.viimsilasteaiad.ee. Rühmades on infostendid, millega palume regulaarselt tutvuda.
1.2 Lapse perega ühenduse saamiseks on vajalikud kontaktandmed: ema ja isa telefoninumber, e-posti aadress. Kontaktandmete muutumisest tuleb koheselt teavitada rühma õpetajat. Lasteaed ei vastuta, kui lapsevanem pole lasteaiale esitatud kontaktandmetel kättesaadav.
1.3 Lasteaed on avatud 7.00-19.00. Valverühmad töötavad hommikul 7.00-8.00 ning
õhtupoolsel ajal 17.30-19.00.
Lasteaed on suletud nädalavahetustel ja riiklikel pühadel.
1.4 Vastavalt töölepinguseaduse § 53 lühendatakse lasteaia lahtiolekuaega uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelneval tööpäeval kolme tunni võrra.
1.5 Vastavalt koolieelse lasteasutuse seadusele koostab direktor lasteaia kodukorra ja esitab
selle kinnitamiseks lasteasutuse hoolekogule.
1.6 Kodukord ja lasteaia majades kehtivad ohutusnõuded on lastele, vanematele ja
lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslikud.
1.7 Lasteaial on õigus kutsuda lapsevanem lapsele järele, kui laps ei suuda õpetaja korduvatele korraldustele alluda, rikub korda ja/või ohustab otseselt teiste laste ja töötajate turvalisust, käitub vägivaldselt ja/või ennast kahjustavalt.


2. Saabumine ja lahkumine
2.1 Laps tuleb hommikul lasteaeda puhanult, puhtalt riides ja saatjaga (lapsevanem, hoidja),
kes annab lapse isiklikult üle rühma personalile. Laps lahkub lasteaiast koos lapsevanemaga või lapsevanema poolt volitatud saatjaga (olles eelnevalt sellest lasteaeda informeerinud).
2.2 Õpetaja annab lapse üle kooliealisele kuni 12 aastasele õele või vennale vaid lapsevanema
vastava kirjaliku avalduse alusel. Iga avaldus vaadatakse üle koostöös rühma personaliga. Lasteaed võib avaldust mitte rahuldada.
2.3 Lapsel ei ole lubatud iseseisvalt lasteaeda tulla ega lasteaiast lahkuda. 

2.4 Lapse puudumisest tuleb teavitada rühma õpetajat hiljemalt 9.00 (helistades rühma telefonile või sõnumiga). Teatamata jätmisel arvatakse laps sööjate nimekirja. Kui lasteaeda on lapse puudumisest teavitatud, ei saa otsust lasteaiapäeva jooksul muuta.
2.5 Lasteaiast lahkumisest annavad laps ja lapsevanem õpetajale alati teada.
2.6 Kõik lasteaias viibivad lapsed osalevad õuetegevustes. Kui laps ei saa tervislikel põhjustel
õue minna, jääb laps koju lapsevanema hoole alla.
2.7 Kui lapsele ei ole järgi tuldud lasteaia sulgemise ajaks kell 19.00 ning kui ei õnnestu ühendust saada lapsevanematega, teavitatakse lasteaia direktorit ja vajadusel politseid.
2.8 Kui lapsele järele tulnud isik on lasteaia personali hinnangul seisundis, mis võib last
ohustada, võib lapse üle andmisest keelduda informeerides olukorrast teist lapsevanemat, ankeetandmetes märgitud kontaktisikuid ja vajadusel politseid.
2.9 Personal on kohustatud andma teavet valla- või linnavalitsuse ametnikule, kelle
pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö või lastekaitse küsimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver. (KELS § 20 lg 3; Eesti Vabariigi lastekaitse seadus § 31 p 2).
2.10 Lasteaia territooriumile sisenedes ja lahkudes tuleb sulgeda enda järel aiavärav (sulgeda väravariiv).


3. Lasteaia päevakava
3.1 Lasteasutusel on lasteasutuse tegevus- ja päevakava, mille koostamisel arvestatakse koolieelse lasteasutuse riiklikku õppekava ning selle paikkonna, kus lasteasutus asub, kultuurilist omapära ja rahvatraditsioone. Lasteasutuse tegevus- ja päevakava kinnitab direktor. (KELS §16)
3.2 Lasteaia päevakava vastab sotsiaalministri 24.09.2010 määrusele nr 61 Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale.
3.3 Lasteaias on puhkeaeg kell 13.00-15.00 ning selles ajavahemikus võimaldatakse ühe kuni kolme aasta vanusele lapsele päevane uneaeg. Vanematele lastele võimaldatakse selles ajavahemikus vähemalt üks tund puhkeaega valikuvõimalusega une ja muu vaikse tegevuse vahel.


4. Õppe- ja kasvatustöö
4.1 Lasteasutus toetab lapse perekonda, soodustades lapse kasvamist ja arenemist ning tema individuaalsuse arvestamist (Koolieelse lasteasutuse seadus § 1 lg 2).
4.2 Lapse koolivalmidus on lapse, pere ja lasteaia koostöö tulemus.
4.3 Soovitatav on laps tuua lasteaeda hommikusöögiks, kuid kindlasti hiljemalt õppe- ja kasvatustegevuste alguseks.
4.4 Lapsevanemal on õigus küsida rühma personalilt infot lapse igapäevaste tegevuste kohta ning saada informatsiooni oma lapse arengu osas õpetajalt ja lasteaia tugipersonalilt.
4.5 Lasteaeda võib kaasa tuua isiklikke mänguasju vastavalt rühmas sõlmitud kokkuleppele.
4.6 Jalgratta kaasavõtmisel lasteaeda on kohustuslik järgida lasteaia maja kokkuleppeid ja kanda kiivrit.
4.7 Lasteaeda on keelatud kaasa võtta mobiiltelefone ja muid nutiseadmeid. Kaasavõetud mobiiltelefon või muu nutiseade on lasteaia päeva lõpuni hoiul rühmaõpetaja käes.
4.8 Õpetajal on õigus õppe- ja kasvatustegevusteks kasutada kogu lasteaia territooriumi.


5. Suhtlemine
5.1 Lasteaia personal, lapsevanemad, lapsed ning lasteaeda külastavad isikud peavad vastastikku käituma lugupidavalt, vastavalt üldtunnustatud hea käitumise tavadele.
5.2 Võimalikud lahkhelid laste vahel lahendatakse õpetaja kaasabil, järgides konfidentsiaalsuse nõudeid. Lapsevanem ei pöördu teiste laste poole olukordade selgitamiseks ja probleeme ei lahendata laste juuresolekul.
5.3 Arusaamatuste korral pöörduvad lapsevanemad esmajärjekorras oma rühma õpetaja(te) poole, vajadusel õppejuhi, tugipersonali ja/või direktori poole.
5.4 Vähemalt üks kord õppeaastas viib pedagoog lapse arengu hindamiseks ja toetamiseks lapsevanemaga läbi arenguvestluse. Parema koostöö saavutamise eesmärgil on oodatud lapsevanemate osalemine koosolekutel, infopäevadel, koolitustel jne.
5.5 Lapsega seonduvate probleemide korral eeldatakse koostööd ja lapsevanema valmisolekut (vestlused, nõustamised, individuaalse arengu (IAK) arutelud jne).
5.6 Rühma telefon peab olema rühma personalil kaasas ka õuealal ning õppekäikudel.


6. Huviringid
6.1 Lasteaia ruumides toimuvad huviringid lasteaia lastele alates kell 15.45
6.2 Huviringides saavad osaleda lapsed, kes käivad lasteaias teist aastat ja on 1. oktoobri seisuga vähemalt 4 aastased.
6.3 Lapse huviringi viimine toimub lapsevanema ja huviringi kokkuleppest lähtuvalt. Lasteaia rühma personal ei vii lapsi huviringidesse ega too neid sealt tagasi.
6.4 Huviringi toimumisest või mittetoimumisest informeerib lapsevanemat huviringi juhendaja, mitte rühmapersonal.


7. Lapse haigestumine
7.1 Rühma õpetajal on õigus mitte vastu võtta last, kellel on silmnähtavad haigustunnused (lööve, palavik, silmapõletik, nohu, köha jms.).
7.2 Lasteaeda on keelatud lapse tarbeks kaasa anda ravimeid, välja arvatud krooniliste haiguste ravimid.
7.3 Lasteaias päeva jooksul haigestunud lapsest teavitatakse koheselt lapsevanemat. Haigestunud lapse peab lapsevanem esimesel võimalusel lasteaiast ära viima.
7.4 Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub õpetaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapsevanemaga. Haigestunud või vigastatud lapsele antakse kiirabi kohale jõudmiseni esmaabi.
7.5 Lapse haigestumisest nakkushaigusesse teavitab lapsevanem rühmapersonali, et lasteaed saaks kasutusele võtta ettevaatusabinõud ning teavitada teisi lapsevanemaid.
7.6 Korduval haigustunnustele tähelepanu juhtimise ignoreerimisel lapsevanema poolt käsitleb lasteaed last, kui abivajavat last ning võib pöörduda abi saamiseks Viimsi vallavalitsuse sotsiaalameti (lastekaitse) poole. Lastekaitset teavitab juhtumist lasteaia direktor.
7.7 Lapsevanem informeerib lasteaeda kui laps vajab erihoolt või lisatähelepanu (näiteks, arsti või erispetsialisti poolsed soovitused).
7.8 Toidutalumatuse või allergia korral koostatakse arstitõendi alusel lapsele erimenüü.


8. Lapse riietus ja hügieen 

8.1 Lapsevanem peab tagama, et lapsel on vahetusjalatsid, kamm, puhas vahetuspesu, sportlik riietus liikumistegevusteks ning soovi korral magamisriided.
8.2 Lapsevanem märgistab lapse riided ja jalanõud.
8.3 Lapsel peab olema lasteaias ilmale sobilik, kergesti selga pandav ja lihtsate kinnitustega õueriietus, mille määrdumise korral ei pea laps muretsema. Peakate on vajalik ka suveperioodil. Õues käiakse iga ilmaga.
8.4 Lasteaias ei käida välisjalanõudega.
9. Lasteaia kohatasu ja toiduraha
9.1 Lapsevanem on kohustatud igakuiselt tasuma lasteaia kohatasu ja toitlustuse maksumuse vastavalt esitatud arvele.
9.2. Võlgnevuste korral on Viimsi Vallavalitsuse haridusametil õigus võlanõue edastada inkassole.


10. Kodukorrast kinnipidamine
10.1 Käesolev kodukord on täitmiseks kõigile MLA Viimsi Lasteaiad töötajatele, lastevanematele, lastele ning lasteaeda külastavatele isikutele.
10.2 Kodukorda puudutavate küsimuste ja probleemide korral pöörduvad lapsevanemad esmalt rühmapersonali poole, vajadusel õppejuhi või direktori poole.
11. Kodukorra kinnitamine, muutmine ja jõustumine
11.1 Kodukorra kinnitab lasteaia direktor, kuulates ära hoolekogu ja pedagoogilise nõukogu arvamuse.
11.2 Ettepanekuid kodukorra muutmiseks võivad teha lapsevanemad, pedagoogid ja vallavalitsuse esindajad.
11.3 Käesolev MLA Viimsi Lasteaiad kodukord on kehtiv alates 01.08.2020 a.
Lasteaiakoha kasutamise lepingu sõlmimisel olen tutvunud
………………………………..
lapsevanema nimi ja allkiri
………………………………..
kuupäev