Viimsi Lasteaiad arengukava 2017-2019.a.

06.03.2017 jõustuvate Viimsi Vallavalitsuse 28.02.2017 määrustele nr 5 „Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad lasteaedadesse, Väikese Päikese lasteaeda ja Püünsi Kooli lasteaeda laste vastuvõtmise, lasteaiakoha kasutamise ja lasteaiast väljaarvamise kord“ https://www.riigiteataja.ee/akt/403032017051?leiaKehtiv ja nr 6 „Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad arengukava aastateks.

2017-2019 arengukava: https://www.riigiteataja.ee/akt/418032017010