MLA VIIMSI LASTEAIAD DIREKTORI KÄSKKIRI


Viimsi 10. september 2020 nr A-8/11


MLA Viimsi Lasteaiad toidupäeva arvelduse korraldamine


Käskkiri on antud koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lg 2, § 24 lg 3 p 5, Viimsi Vallavalitsuse 19.05.2015 a. määrusega nr 14 kinnitatud „Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad põhimääruse“ § 7 lg 12 p 5, Viimsi Vallavalitsuse ja Baltic Restaurants Estonia AS vahel sõlmitud toitlustusteenuse osutamise lepingu punkti nr 5.3 ning MLA Viimsi Lasteaiad üldhoolekogu 18.02.2020 toimunud koosoleku otsuse (protokoll nr Õ-6/2) alusel,
1) Kinnitan alates 01.04.2020 a. lapse toidukulu päevamaksumuseks 2,10 €, millest lapsevanem tasub 1,50 €.
2) Lasteaia toidupäeva maksumus jaguneb järgmiselt: hommikusöök 0,13 €, lõunasöök 1,57 € ning õhtuoode 0,40 €
3) Alates 01.09.2020 on lapsevanemal võimalus loobuda ühest toidukorrast päevas (vähemalt üheks kuuks) sellekohase digiallkirjastatud avalduse alusel. Avaldus edastatakse lasteaia sekretärile (e-post: mare@viimsilasteaiad.ee) kuu viimasel tööpäeval hiljemalt kella 12.00-ks
4) Lõunasöögist lapsevanem lapse heaolu ja tervise huvides loobuda ei saa.
5) Toiduraha arvestus toimub vastavalt lapse kohalkäimisele lasteaias ning kajastub järgmise kalendrikuu lapsevanemale saadetaval lasteaia kohatasu ja toiduraha arvel.


/allkirjastatud digitaalselt/ Maie Roos